Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Mezinárodní síť partnerů

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je mezinárodní síť partnerů, která usiluje o zviditelnění a uchování jedinečného evropského dědictví, autentického příběhu cyrilometodějské mise prostřednictvím získání certifikátu Kulturní stezka Rady Evropy. Síť svými aktivitami podporuje živý cyrilometodějský odkaz a křesťanské kořeny a hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání.

Připravuje kulturně vzdělávací nabídku

Stezka propojuje významná místa a instituce prezentující stále aktuální odkaz sv. Cyrila a Metoděje a jejich následovníků. Evropanům a dalším zájemcům nabízí po celý rok pestrou kulturně-vzdělávací nabídku a produkty kulturního a poutního turismu, které jsou koordinovány sdružením partnerů stezky pod společnou značkou Cyrilometodějská stezka. Důraz je kladen na posílení regionálního rozvoje zapojených území a evropské kulturní identity.

Vznik sdružení

Rok 2013 byl jubilejním rokem 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jednalo se o událost mezinárodního významu s velkým počtem náboženských, kulturně společenských i poznávacích aktivit s tímto výročím spojených. Jubileum samo i události s ním spojené vyvolaly diskuse v odborných kruzích i v mediích, vzbudily zájem nejširších vrstev obyvatel České a Slovenské republiky o cyrilometodějský odkaz. Již v roce 2011, kdy byly zahájeny přípravy na jubilejní rok, vznikla ve Zlínském kraji myšlenka rozvíjet Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje v souvislosti s rostoucím zájmem o poutní turistiku. Rada Zlínského kraje schválila dne 25.6.2012, usnesením č. 0572/R16/12 ideový záměr: „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ a v roce 2013 Zlínský kraj společně s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (dále jen "sdružení"). Sdružení bylo založeno v souladu s ustanovením § 20f a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) zakladatelskou smlouvou ze dne 23. srpna 2013 za účelem rozvoje Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje (dále jen „EKSCM“) v návaznosti na Rozhodnutí CM/Res(2007)12 o kulturních stezkách Rady Evropy (Resolution CM/Res(2007)12 on the cultural routes of the Council of Europe) přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 10. října 2007.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, spisový znak L 19558.Členství ve sdružení

Typy členství

Sdružení uplatňuje dva typy členství, tj. řádné a přidružené. Řádnými členy se mohou stát vyšší územně samosprávné celky (kraje, regiony), města, obce, sdružení regionů, sdružení měst a obcí, organizace cestovního ruchu (zřízené krajem či městem), obchodní společnosti, mezinárodní instituce, ústavy a univerzity. Přidruženými členy se mohou stát všechny ostatní typy právnických osob kromě výše jmenovaných. Práva a povinnosti členů jsou dány stanovami.

Jak se stát novým členem?

Poměrně snadno. Zájemci o členství ve sdružení, tedy v mezinárodní partnerské síti, kteří se chtějí podílet na řízení Cyrilometodějské stezky, podají žádost o přistoupení do sdružení, čímž souhlasí s platnými stanovami a splňují dané podmínky (např. uhrazení odpovídající výše členského příspěvku). Jejich žádost projedná Valná hromada na základě doporučení Vědeckého výboru. Více informací k tomuto procesu podá sekretariát sdružení.Orgány sdružení

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Skládá se ze všech řádných členů sdružení a je řízena předsedou sdružení. Každý řádný člen má na Valné hromadě jeden hlas. Jednání Valné hromady se mohou zúčastnit i přidružení členové, kteří mají pouze poradní hlas.

Předseda

Předseda sdružení je čestná, reprezentativní funkce. Účastní se důležitých akcí s dopadem na plnění cílů sdružení a jedná ve prospěch uskutečňování těchto cílů. Předseda je volen a odvoláván Valnou hromadou. Funkční období předsedy je 2 roky.

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem sdružení, který je jmenovaný jednomyslně zakládajícími členy. Ředitel je zodpovědný za hospodaření, personální politiku a plnění úkolů Stálého sekretariátu. Vede jednání Valné hromady v nepřítomnosti předsedy sdružení.

Řídicí výbor

Řídící výbor je složen ze zakládajících členů sdružení a členů z řad vyšších územních samosprávných celků (krajů). Podílí se na utváření strategií a spolurozhoduje o využití členských příspěvků. Plní funkci kontrolního orgánu. Formuluje návrhy strategického směru, tvoří akční plán.

Stálý sekretariát

Stálý sekretariát je výkonným, koordinačním a administrativním orgánem sdružení. Jednou z hlavních činností je hledání různých zdrojů financování dílčích projektů na regionální, národní i nadnárodní úrovni z různých dotačních titulů. Je kontaktní kanceláří pro členy a další partnery stezky.

Vědecký výbor

Vědecký výbor je multidisciplinární, shromažďuje odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu za účelem zajištění vědeckého přístupu k rozvoji tématu stezky a jejího kulturně-historického výkladu. Výbor je tvořen předsedou a jeho dalšími členy, kteří jsou jmenováni Valnou hromadou.Předmět činnosti sdružení

Předmět činnosti

a) Koordinace činností, publicita a marketing v rámci EKS C&M

b) Rozvoj EKS C&M směřující k naplnění kritérií certifikace dle Rozhodnutí CM/Res(2013)67 zpřesňující pravidla pro poskytování certifikace "Kulturní stezka Rady Evropy"

c) Navazování a rozvíjení spolupráce v těchto oblastech:

  • Kooperace ve výzkumu a vývoji
  • Posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví
  • Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů
  • Současné kulturní a umělecké praxe
  • Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury.