Téma Cyrilometodějské stezky

Období raného středověku

Období mezi lety 800-1000 n. l. má v středoevropských dějinách zvláštní význam - pro mnohé středoevropské národy časem vzestupu a pro jiné časem formování a zrodu. Sahají sem kořeny a tradice stávajících států ale i kulturních, historických a politických vztahů mezi nimi.

Velkomoravská hradiště

Na celém území slovanského osídlení se nacházejí hradiště - opevněná sídla. Hradiště byla umístěna na strategických místech. Byla hlavními mocenskými, církevními, obchodními, výrobními centry a tvořila i hlavní kostru obranného systému.

Sakrální stavby

Archeologické nálezy svědčí o existenci křesťanství u Slovanů především na hradištích a mocenských centrech, kde se nacházely pozůstatky sakrálních staveb. Archeologické výzkumy přinesly jednoznačný důkaz o kamenné sakrální architektuře z období 9. století.

O Cyrilovi a Metodějovi

Cyril a Metoděj vytvořili pro Slovany písmo hlaholici, vytvořili první slovanský literární a liturgický jazyk, přeložili bohoslužebné knihy a Píslo svaté. Následně potom obhájili staroslověnštinu jako liturgický jazyk, aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž hlásali evangelium.

Hlaholice - přímé dědictví Cyrila a Metoděje

Hlaholice - první slovanské písmo a jazyk. Název pochází ze staroslovanského slova glagolъ, což znamenalo slovo. Hlaholice byla vytvořena kolem roku 862 sv. Konstantinem-Cyrilem. Hlaholice představuje grafický systém inspirovaný z různých abecedních systémech.

Cesty Cyrila a Metoděje

Cyril a Metoděj podnikli řadu cest. Ta nejvýznamější byla na Velkou Moravu v roce 863. Důvodem byla duchovnost svatých bratří, osobní příklad křesťanského života a smýšlení a v neposlední řadě používání lidu srozumitelného slovanského jazyka při bohoslužbách.

O následovnících Cyrila a Metoděje

Žáci a spolupracovníci – Gorazd, Kliment, Sáva, Naum a Angelár. Cyrilometodějských žáků bylo mnohem více, ovšem jména těchto pěti nám historie v písemných pramenech dochovala. Pro samostatné označení pětice žáků pak bývá používán název „Svatí Pětipočetníci“.

Evropský význam Cyrila a Metoděje

Povznesli místní kulturu pomocí dialogu, nasloucháním a pozorováním uspořádali vztahy a místní zvyklosti doplněním svými znalostmi a vytvořením nových kulturních pravidel, která respektovala svébytnost zdejších lidí.