„Evropské kulturní stezky“ se staly společným termínem používaný pro přeshraniční kulturní propojovací stezky. Jsou cenným nástrojem pro mezikulturní dialog na místní úrovni a přispívají k sociální soudržnosti prostřednictvím rozvoje inspirativních témat a realizací aktivit. Koncept kulturních stezek byl zahájen Radou Evropy již v roce 1987 s cílem implementovat klíčové kulturní principy Rady Evropy: lidská práva, kulturní demokracie, kulturní rozmanitost a identita, dialog, vzájemné výměny a obohacování napříč hranicemi a staletími. Cílem Rady Evropy je prokázat, prostřednictvím cesty napříč časem a prostorem, jak různé kultury přispívají ke společnému evropskému kulturnímu dědictví. Kulturní stezky prokazují rozmanitosti živých kultur a kombinace místního dědictví s evropskými myšlenkami. Mnoho kulturních stezek prezentují méně známá témata a aspekty evropské historie a kultury. Umožňují objevování nových destinací a vrhají světlo na zapomenuté nebo skryté aspekty společného dědictví. Evropské kulturní stezky mohou stavět na historických stezkách nebo na kulturním konceptu nadnárodního významu. S pomocí kulturních stezek, se Evropané mohou učit a lépe ocenit vlastní kulturu, historii a dědictví. Kulturní stezky jsou základem spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Rozhodnutí ResCM(2013)67 upravující pravidla pro udělení certifikace „Kulturní stezka Rady Evropy“ potvrzuje cíle evropské kulturní spolupráce vyjadřující stezkou, identifikující program jako „nezbytný nástroj pro zvyšování povědomí o společném evropském dědictví, prostředek zvyšující kvalitu života a zdroje sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje. Kulturní stezky odkazují místní dědictví na širší pohyby myšlenek a podporují spolupráci občanské iniciativy, která dává evropským občanům pocit sounáležitosti a hrdosti k jejich dědictví coby součást společného evropského dědictví. Pomáhají posilovat demokratický rozměr kulturní výměny a cestovního ruchu prostřednictvím zapojení sítí a sdružení místních a regionálních orgánů, vysokých škol a profesních organizací. Přispívá k zachování rozmanitosti dědictví prostřednictvím tematických a alternativních turistických tras a kulturního projektu.

Kulturní stezku lze definovat jako projekt kulturního, vzdělávacího dědictví a spolupráce cestovního ruchu zaměřený na rozvoj a podporu jedné nebo více tras/itinerářů založených na stejném tématu s nadnárodním významem chápající a respektující společné evropské hodnoty. Z této definice je třeba chápat kulturní stezku ne jen jako fyzická trasa. Pojem kulturní stezka je používáno v širším koncepčním a obecnějším smyslu, vyjadřující síť lokalit nebo zeměpisných oblastí, které sdílí společné téma.

V současné době poutnictví zůstává dominantním tématem kulturních stezek, a to nejen proto, že ztělesňují potenciál sdílených zkušeností, mezikulturní dialog, přitahují smíšené sociální skupiny a kultury a zdůrazňují „jednoduchou“, více či méně „volnou“ formu cestovního ruchu, která odpovídá požadavkům Rady Evropy. Existuje však mnoho různých typů stezek, od průmyslového dědictví po umění a architekturu. Jejich pestrost a rozmanitost přispívá k rozšíření kulturních aktivit.

Od října 1987, kdy vznikla Svatojakubská poutní stezka jako první Kulturní stezka Rady Evropy, se jejich počet zvýšil na dosavadních 32, všechny představující přeshraniční kulturní spolupráci napříč Evropou podél stezek a mezi místy, které ilustrují bohatou rozmanitost naší společné kultury a dědictví.

Jak se stát kulturní stezkou Rady Evropy?

Každý projekt kulturní stezky musí naplňovat sérii kritérií, která jsou definována v Rozhodnutí CM/RES(2013)67. Způsobilost kritérií uvedených v rozhodnutí jsou používána pro stanovení tématu stezky. Každé z kritérií odpovídá jednomu z cílů programu. Aby téma bylo akceptováno, musí splňovat všechna kritéria. Každý projekt kulturní stezky musí být zaměřen na evropské téma vyprávějící v průběhu cesty příběh založený na zvoleném tématu podél celé stezky napříč Evropou. Každé téma je nutné řešit v řadě spolupracujících projektů zahrnující prioritní oblasti uvedených v Rozhodnutí.

Existuje pět prioritních oblastí činností, které musí být brány v úvahu při tvorbě kulturní stezky:

 • Definování tématu
 • Identifikace prvků kulturního dědictví
 • Vytvoření evropské sítě s právním statutem
 • Koordinace společných činností
 • Vytvoření společné viditelnosti
Definování tématu

První podmínkou kulturní stezky je koncept stezky: téma musí naplňovat soubor kritérií definovaných v Rozhodnutí CM/RES(2013)67:

 1. Témata musí být reprezentativní pro evropské hodnoty a společné pro několik zemí Evropy.
 2. Témata musí být vytvářena a rozvíjena skupinou multidisciplinárních odborníků z různých regionů Evropy, aby bylo zajištěno, že aktivity a projekty, které je ilustrují, jsou založeny na konsensu.
 3. Témata musí znázorňovat evropské památky, historii a dědictví a přispět k výkladu rozmanitosti současné Evropy.
 4. Témata se musí věnovat výměnám kultury a vzdělání pro mladé lidi, a tedy být v souladu s myšlenkami Rady Evropy a zájmů v těchto oblastech.
 5. Témata musí umožnit rozvoj iniciativ a příkladných a inovativních projektů v oblasti kulturní turistiky a udržitelného rozvoje kultury.
 6. Témata musí umožňovat vývoj produktů cestovního ruchu ve spolupráci s cestovními agenturami a provozovateli zaměřených na různé cílové skupiny, tzn. veřejnost, včetně školních skupin.

Mimo tato kritéria je nutné odpovědět na tři klíčové otázky:

 • Jaký je příběh, který chceme říci evropským návštěvníkům a občanům?
 • Jak je zvolené téma demonstrováno v různých zemích zapojených do projektu?
 • Jak umožňuje téma lepší pochopení evropských hodnot a dnešní Evropy?
Identifikace prvků kulturního dědictví

Zvolené téma musí být ilustrované v různých formách tvořené zeměpisnými, kulturními, historickými a přírodními vlastnostmi různých regionů. Téma musí iniciovat znovu objevování a identifikaci prvků hmotného a nehmotného kulturního dědictví včetně zdůvodnění jejich relevantnosti. Stezka musí být vymezena a identifikována na místní, národní a mezinárodní úrovni se zapojením příslušných stakeholderů na každé úrovni.

Jakmile je stezka identifikována, je zapotřebí k ní vytvořit příběh prezentující místa, která jsou součástí stezky. Tento krok je základní pro sdružování lokalit, které jsou součástí stezky, do formální sítě.

Vytvoření evropské sítě s právním statutem

Proces spolupráce na společném tématu, které zahrnují partnery z různých zemí, představuje jeden z nejdůležitějších pilířů programu Kulturní stezky. Důležitým krokem je vytvoření evropské sítě s právním statutem, který spojuje lokality a klíčové subjekty (stakeholdery), které jsou součástí stezky, a to buď ve formě sdružení, nebo federace sdružení. Každá síť musí pracovat demokratickým a participativním způsobem se stejným zapojením všech členů, kteří sdílí odpovědnosti a úkoly. Musí se jednat o multidisciplinární síť, jejichž členové pocházejí alespoň ze tří členských států Rady Evropy. Taková síť musí předložit koncepční rámec založený na výzkumu provedeném v rámci zvoleného tématu a musí být přijata všemi členy. Musí být zajištěna finanční a organizační životaschopnost stezky. Všechny dokumenty týkající se právního postavení a rozpočtové situace, jakož i zápisy z valných hromad sítě musí být připojeny k žádosti o certifikaci a zaslané na Evropský institut kulturních stezek v Lucembursku, který je výkonným orgánem Rady Evropy v rámci programu Kulturní stezky Rady Evropy, jehož jednou z řady funkcí je i archivace dokumentů každé stezky. Právní statut musí zajišťovat demokratickou účast všech členů rozhodovacího procesu a v implementaci aktivit kulturní stezky. Stručně řečeno, nemůže existovat žádná kulturní stezka Rady Evropy, pokud neexistuje právní síť, která je za ni odpovědna.

Koordinace společných činností

Řada aktivit musí být realizována v souladu s pěti hlavními oblastmi činností popsaných v rozhodnutí CM/RES(2013)67, a to jak společně, tak jednotlivě členy.

            Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Stezka musí podporovat různé druhy kulturní spolupráce a to i na vědecké úrovní, musí stimulovat vědeckou a společenskou diskusi na její téma. Každá kulturní stezka musí vytvářet univerzitní síť a interdisciplinární evropskou vědeckou komisi. Tyto zkoumají různé aspekty související s tématem stezky. Sestavením vědeckého/akademického výboru by se mělo uskutečnit na mezinárodní nebo evropské úrovni ve smyslu vědeckého zacházení tématu, stejně jako různých aspektů kulturního dědictví, kulturní historie, otázek cestovního ruchu atd. Aktivity v této oblasti povedou ke kulturní stezce, která:

 • hraje sjednocující roli okolo velkých evropských témat, umožňující rozptýlené znalosti propojit dohromady;
 • ukáže, jak téma zastupuje evropské hodnoty sdílené několika evropskými kulturami;
 • ilustruje vývoj těchto hodnot a řadu forem, které se mohou v Evropě ujmout;
 • zaměřuje se na výzkum a interdisciplinární analýzu jak na teoretické, tak praktické úrovni.
Posilování povědomí, historie a evropského dědictví

Jedním ze základních cílů programu Kulturní stezky je navrhnout evropským občanům výklad jejich společné historie a společného dědictví podtrhující podobnosti a rozmanitosti a usnadnit diskusi o společné evropské identitě. Každé téma stezky by mělo poskytovat široký rámec dávné i současné evropské historie. Kulturní stezky musí brát v úvahu a podporovat charty, úmluvy, doporučení a práci Rady Evropy, UNESCO a ICOMOS ve vztahu k obnově dědictví, ochrany a posilování krajiny, a k územnímu plánování. Dále musí identifikovat a zlepšovat evropské dědictví míst a oblastí jiných, než památek obecně využívaných v cestovním ruchu, zejména památek ve venkovských oblastech, ale také v průmyslových oblastech, která jsou v procesu ekonomické restrukturalizace.

Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů

Pedagogická funkce kulturních stezek je podtržena zvláště v těchto činnostech: každá stezka musí vyvolat řadu souvislých aktivit pro mladé Evropany přicházejících z různých kultur a různých míst. Jedná se o kulturní akce jako školní výměny, semináře, letní a zimní tábory, které mohou zahrnovat otázky směřující k památkám, identitě a historii evropské civilizace. Téma každé stezky a aktivity organizované kolem ní musí umožnit mladým Evropanům uvědomit si identitu, občanství a evropské hodnoty, které jsou základem programu.

Povědomí a vzdělávání k otázkám dědictví jsou také klíčové oblasti práce. Praxe umění a kultury v rámci těchto výměn nabízí důležité základní zkušenosti interkulturního dialogu pro mladou generaci. Aktivity realizované v této oblasti musí být v duchu pilotních projektů, které by se mohly stát příkladem pro členy sítě, jíné kulturní stezky a pro místní subjekty (stakeholdery).

Současné kulturní a umělecké praxe

Kulturní stezky jsou laboratoře k reinterpretaci tradice, umění, dědictví, a podporují aktivity a umělecké projekty, které zkoumají vazby mezi dědictvím a soudobou kulturou s důrazem na nejmodernější postupy v oblasti kreativity, v současné kulturní a umělecké praxi, zejména pokud jde o instrukce pro mladé Evropany v příslušných oblastech.

Jedním z cílů programu je zohlednění hodnoty Rady Evropy v oblasti dědictví a kultury: podle Rady Evropy není dědictví statickým subjektem, ale subjektem živým a dynamickým, který je v neustálém vývoji. Tudíž, každé téma kulturní stezky musí inspirovat novými humanitními vědami a současnou tvorbou včetně digitálního umění, hudby, představení a výstavy. Každá stezka má zajistit kontinuitu v kulturním významu téma tím, že stimuluje související současnou kulturní produkci. Tato oblast umožňuje rozvoj spolupráce mezi umělci z různých zemí a různých zkušeností. To usnadňuje mezikulturní dialog prostřednictvím umění.

Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury

Rozhodnutí CM/RES(2013)67 požaduje zapojení tisku a vysílacích médií a o plné využití potenciálu elektronických médií s cílem zvýšit povědomí o kulturních cílech jednotlivých kulturních stezek. Rozvoj kulturního cestovního ruchu a kultury a ekonomického rozvoje podél kulturní stezky musí být založen na dialogu mezi městskou a venkovskou kulturou, mezi regiony na jihu, severu, východu a západu Evropy. Kulturní stezky jsou nástrojem zvyšující znalosti a povědomí o multikulturním dialogu a společném dědictví stejně jako kulturní a sociální turistice. Kulturní stezky jsou neoddělitelné z cestovního ruchu, který poskytuje možnost fyzické a prostorové cesty Evropou. Kulturní stezky v oblasti kulturního cestovního ruchu dbají na ochranu kulturního dědictví jako součást udržitelného rozvoje území a usilují o diversifikaci nabídky a poptávky s cílem podpořit rozvoj kvalitního cestovního ruchu s evropským rozměrem. Kulturní stezky jsou prostředkem pro hledání partnerství s veřejnými a soukromými organizacemi činnými v oblasti cestovního ruchu s cílem vyvinout turistické produkty a nástroje zaměřené na veškerou veřejnost.

Vytvoření společné viditelnosti
Každá kulturní stezka má povinnost vytvořit v prvé řadě logo a navrhnout společnou vizuální identitu. Základem je zpracování logomanuálu, ve kterém jsou uvedeny veškeré údaje týkající se barev, fontů, textu atd. Tento vzhled je důležitý pro zajištění jednotného vnímání kulturní stezky mezi různými regiony a státy a vytvoření jednotné korporátní identity.