Projekty Cyrilometodějské stezky

2018 - 2019

Projekt PartnerstvíCMS

Projekt reaguje na potřeby zavedení systematického přístupu do rozvoje Cyrilometodějské stezky, což je vnímáno nejen partnery projektu jako zásadní podmínka fungování evropské kulturní stezky. Základ,na kterém je projekt postaven, tvoří spolupráce partnerů a víceoborových odborníků budující 4 nosné pilíře (cíle projektu):1) Definování tématu stezky v příhraničním území vycházející z kulturního a historického dědictví Velké Moravy; 2) Vypracování Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky v příhraničním území; 3) Posílení sítě partnerů Cyrilometodějské stezky o subjekty veřejejného a soukromého sektoru; 4) Aplikace strategie formou pilotních akčních plánů a cílené propagace. Akční plány využívající procesu plánování zdola se zapojením místních obyvatel, subjektů veřejného a soukromého sektoru (cílových skupin) budou podporou podnikání, investic a rozvoje cestovního ruchu v příhraničí.

   

 

2018

Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Jubilejní rok vzniku samostatné Československé republiky bude soustředěn na význam osobností moderních dějin. Při oslavách nebudou opomenuty také další osobnosti, kterých si budovatelé samostatné republiky vážili a z jejichž moudrosti také čerpali. Při pozvání soluňských bratří bylo cílem knížete Rostislava osamostatnění jeho země od vzrůstajícího vlivu okolních říší, tak jako bylo cílem T.G.Masaryka osamostatnit český a slovenský národ od Rakouska-Uherska. Rostislavovi pomohli k dosažení jeho cílů soluňští bratři vyslaní z Byzance. Rostislav tak získal rozhodující „dary“ pro vznik samostatného státu. Jak se „dary“ misionářů promítly do historie našeho národa jak v období Velké Moravy, tak do založení nového státu v roce 1918, to bude předmětem zkoumání odborníky na konferenci, předmětem školních besed s Velkomoravanem, školní výtvarné soutěže i studentského fóra s odborníky.