V Kostole Svätého Kríža v Bratislave-Devíne sa na slávnosť svätých Cyrila a Metoda uskutoční duchovné stretnutie Pramene života. Program začne slávnostnou svätou omšou o 09.30 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec Juraj Sedláček, rektor UPC v Trenčíne. Nasledovať bude slávnostný koncert slovanskej duchovnej hudby Slavimo slavno Slaveni v podaní Danubius Octet Singers, spolu so vzácnym hosťom programu, operným spevákom Petrom Mikulášom. Slávnosť ukončí kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda. Program bude voľne pokračovať spoločným posedením a občerstvením na Námestí sv. Cyrila a sv. Metoda (oproti kostolu). Záujemcovia si môžu pozrieť ukážky výroby fujary. Devínski farníci radi uvítajú všetkých, čo prídu na tieto pamätné miesta osláviť sviatok našich vierozvestov a načerpať z duchovného odkazu solúnskych bratov. V mene farníkov a priaznivcov cyrilo-metodskej tradície o. z. Dedičstvo otcov a Rastic všetkých srdečne pozýva miestny farár Mons. Marián Gavenda.