Místo: Event centrum - Jezuitský sklep, nám. Velké Moravy 2190, Staré Město  u Uherského Hradiště, ČR

Termín: 28. 11. 2018, 9:30 – 15:30 h

 

U příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu organizovalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ stejnojmennou konferenci. Cílem konference bylo odborně přispět k oslavám 100. výročí české a slovenské státnosti hledáním souvislostí mezi cyrilometodějskou tradicí a moderními dějinami.V prosinci 2018 byla sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje vydána za přispění českých a slovenských autorů publikace Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. Po kliknutí na obrázek monografie je možné publikaci stáhnout.

 

Program konference:

9:30 – 10:00 Prezence, coffee break
10:00 – 10:30 Úvodní slova

Josef Bazala, starosta města Staré Město
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

10:30 – 12:00 Téma 1 Přínos cyrilometodějské misie pro vývoj kultury Slovanů

Vliv cyrilometodějské misie na počátky českého jazyka a kultury
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci 
Cyrilo-metodská misia v kontexte srbsko-slovenských vzťahov
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., FF UKF Nitra

12:00 – 12:30 Občerstvení

12:30 – 15:30 Téma 2 Vliv cyrilometodějské tradice na moderní ČS dějiny

Unionistické zjazdy na Velehrade a účasť Slovákov na nich
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskupstvo Nitra, RKCMBF UK Bratislava
Encyklika Lva XIII. Grande munus (1880), apoštolský list sv. Jana Pavla II Egregiae virtutis (1980) a jejich vliv na proměnu témat a funkcí cyrilometodějské tradice ve 20. a 21. století
Prof. Pavel Ambros SJ, ThD., CMTF UP Olomouc, Centrum Aletti Olomouc
Cyrilo-metodská úcta na Slovensku v 19. a 20. storočí
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína
a Metoda, FF UKF
Cyrilo-metodská tradícia – integračný prvok čs. štátnosti?
PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. UKF Nitra, HÚ SAV Bratislava, prac. B. Bystrica
Prostory kolaborace i rezistence. Proměny cyrilometodějské tradice pod vlivem komunistického režimu
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Literárnohistorická reflexia cyrilo-metodského odkazu v dejinách slovenskej literatúry Mgr. Martina Lukáčová, PhD., FF UKF

 

Konferenci moderoval doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

Občerstvení zajistila Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště.

Následně byla možnost individuální návštěvy archeologických lokalit ve Starém Městě: Památníku Velké Moravy, areálu kostela sv. Michaela Archanděla či lokality Špitálky.

 

Konferenci pořádala pod záštitou arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, nitranského biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, předsedy Nitranského samosprávného kraje doc. Ing. Milana Belicy, PhD. a starosty města Staré Město Josefa Bazaly neziskové sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s předsedou vědeckého výboru sdružení prof. PhDr. Peterem Ivaničem, PhD., ředitelem Ústavu pro výzkum kulturního dědictví Konstantina a Metoděje při UKF v Nitře, se členy sdružení v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem kultury České republiky v programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993). Více na www.cyril-methodius.eu/statnost100/

  

 

Fotogalerie od Františka Ingra st., čerstvého držitele ocenění za dlouhodobé nasazení pro fotografický spolek Člověk a Víra od kardinála D. Duky:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d708bf3a-2776-44c2-98a6-5a05ed2360d5

 

Kontakt na organizátora:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, ČR

www.cyril-methodius.eu, info@cyril-methodius.eu, fcb: @sv.cyrilmethodius

tel. +420 577 043 904, mob. +420 733 161 674


V rámci akcí projektu konference pořádané sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Sdružení nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.